نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
 

كاربر جديد  •  
كلمه عبور را فراموش كرده ام  •  

اين سايت چه ميزان براي شما مفيد بوده است؟
زياد
تاحدودي
كم
اصلاآيين‌نامه‌ نحوه‌‌ي تدوين‌ و تصويب‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌
يكشنبه 27 آبان 1386  ساعت: 09:37

         مقدمه‌

نظر به‌ اينكه‌ بررسي‌ و تصويب‌ برنامه‌ هاي‌ درسي‌ و تربيتي‌ كليه‌ موسسات‌ آموزشي‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و تأييد انطباق‌

مطالب‌ كتاب‌هاي‌ درسي‌ با برنامه‌ هاي‌ مصوب‌ شورا به‌ استناد بندهاي‌3 و 5 از ماده‌ 6 قانون‌ تشكيل‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش

‌ و پرورش‌ مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از وظايف‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ است‌، بنابراين‌ با تعريف‌ فرآيند بررسي‌ و

 تصويب‌برنامه‌هاي‌ درسي‌، اهداف‌، سرفصل‌ها و محتواي‌ دروس‌، نحوه‌‌ي اجراي‌ بندهاي‌ 3 و5 از وظايف ‌شوراي‌ عالي‌ آموزش‌

 و  پرورش‌ به‌ شرح‌ زير تعيين‌ مي‌شود.

         تعريف‌ برنامه‌‌ي درسي‌

ماده‌1 ـ  برنامه‌ي ‌درسي‌ به‌ مجموعه‌اي‌ هماهنگ‌ از اهداف‌، سرفصل‌ها ، محتواي‌ دروس ‌و روش‌هاي ‌تدريس‌ و ارزشيابي‌

 پيشرفت‌ تحصيلي‌ اطلاق‌ مي‌شود.

         مباني‌ واصول‌ برنامه‌ هاي‌ درسي‌

ماده‌2ـ برنامه‌هاي‌ درسي‌ با توجه‌ به‌ مباني‌ و اصول‌ زير تهيه‌ مي‌شوند:

برنامه‌ي‌ درسي‌ بايد به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ مصوب‌ شوراي ‌عالي‌ آموزش‌ و پرورش‌ كه‌ براساس‌

ارزش‌هاي‌ اعتقادي‌ و فرهنگي‌ اسلام‌، قانون‌ اساسي‌، انديشه‌هاي‌حضرت‌ امام‌ خميني‌(ره‌) و رهنمودهاي‌ رهبرمعظم‌

انقلاب‌ اسلامي‌ تدوين‌ شده‌ اند، تهيه ‌شود.

2- برنامه‌ي‌ درسي‌ بايد زمينه‌ي‌ لازم‌ را براي‌ پرورش‌ همه‌ جانبه‌ي‌ شخصيت‌، استعداد، خلاقيت‌ و توانايي‌ دانش‌آموزان‌

 فراهم‌ آورد.

3- برنامه‌ي‌ درسي‌ بايد زمينه‌ لازم‌ را براي‌ آموزش‌ مطلوب‌ زبان ‌، خط و ادبيات‌ فارسي‌ ، هنراسلامي‌ و ملي‌ و فرهنگ‌

 و تاريخ‌ كشور فراهم‌ آورد و برتقويت‌ حس ‌زيبايي‌ شناسي ‌اهتمام‌ ورزد.

4- برنامه‌ي‌ درسي‌ بايد با ارائه‌ي‌ روش‌هاي‌ علمي‌ و ساير روش‌هاي‌ كسب‌ معرفت،ارزش‌ علم‌ وكاربرد آن‌ را در زندگي‌

ترويج‌ دهد.

5- برنامه‌‌ي درسي‌ بايد بر اهميت‌ و ارزش‌ كار و تلاش ، ايجاد زمينه‌ براي‌ پرورش‌ نيروي‌ كار ماهر مورد نياز برنامه‌هاي

‌ بلندمدت‌ توسعه‌ي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ كشور، قانون‌پذيري‌ و حفظ محيط‌زيست‌ و منابع‌ ملي‌ تأكيد داشته‌

و زمينه‌ي ‌لازم‌ براي‌ وصول‌ به‌ آن‌ها را فراهم‌ آورد.

6-برنامه‌ي‌ درسي‌ بايد امكان‌ يادگيري‌ مؤثر،عميق‌ وپايدار را فراهم‌ سازد وتقويت‌ رفتارهاي‌ مطلوب‌ رامورد توجه‌ قراردهد.

7- برنامه‌ي‌ درسي‌ بايد از انعطاف‌ لازم‌ براي‌ تأمين‌ نيازهاي‌ ملي‌،منطقه‌اي‌ و ويژگي‌ها وتفاوت‌هاي ‌فردي‌ دانش‌آموزان‌

برخوردار باشد.

8- برنامه‌ي‌ درسي‌ بايد باتوجه‌ به‌ اهميت‌ فعاليت‌ يادگيرنده ‌، كارگروهي‌، مطالعه‌ و تحقيق‌، در وصول‌ به‌ يادگيري‌ مؤثر،

فرصت‌ لازم‌ را براي‌ انجام‌ فعاليت‌هاي‌ فردي‌ وگروهي‌ فراهم‌كند.

9- برنامه‌هاي‌ درسي ‌بايد از تازگي‌ و اعتبار علمي ‌برخوردار باشد و متناسب‌ با تحولات‌ جديد، متحول‌ شود.

10- برنامه‌هاي‌ درسي‌ بايد زمينه‌ هدايت‌ و راهنمايي‌ شغلي‌ دانش‌آموزان‌ را فراهم‌ نمايد.

11- برنامه‌هاي‌ درسي‌ بايد به‌ جنسيت‌ دانش‌آموزان‌ و نيازهاي‌ ويژه‌ي‌ آنان‌ توجه‌ كند و از تفاوت‌ و تعادل‌ لازم‌ برخوردار

باشد.

12- در برنامه‌ي‌ درسي‌ بايد به‌ ارتباط افقي‌ و عمودي‌ محتواي‌ مواد درسي‌ توجه‌ شود تا شناخت ‌و نگرش‌ منسجم‌ و

 واحدي‌ در يادگيرنده‌ به‌وجود آيد.

13- در برنامه ‌هاي‌ درسي‌ مطالب‌ بايد در طول‌ تحصيل‌ تدريجاً فزايندگي‌ و كمال‌ يابد  و مطالب‌ و  مفاهيم‌ اساسي‌ در

پايه‌ها و دوره‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ با افزايش كمي‌ وكيفي‌ متناسب‌ و منطقي‌ تكرار شود.

14- برنامه‌هاي‌ درسي‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ باشد كه‌ زمينه‌ي‌ نوآوري‌ و خلاقيت‌ را در دانش‌آموزان‌ و معلمان‌ فراهم‌ سازد.

15- برنامه‌هاي‌ درسي‌ بايد علاوه‌ برنتايج‌ يادگيري‌ به‌ فرايند و جريان‌ يادگيري‌ نيز توجه‌ نمايد.

16- برنامه‌هاي‌ درسي‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ تهيه‌ وتنظيم‌ شود كه‌ انگيزه‌‌ي خوديادگيري‌ وارزشيابي‌ از خود رادر يادگيرندگان

‌ تقويت‌ كند.

17- درتنظيم‌ و ارائه‌ برنامه‌ها و محتواي‌ دروس‌ بايد به‌ ابعاد هنري‌ و زيباسازي ‌مواد درسي‌توجه‌ شود و با استفاده‌ از

خط زيبا درنگارش‌ كتاب‌ ها، انگيزه‌ي‌ يادگيري‌ دانش‌آموزان‌ تقويت‌گردد.

18- برنامه‌ي‌ درسي‌ بايد از وحدت‌، هماهنگي‌ و تناسب‌ در اهداف‌، سرفصل‌ها و محتواي ‌دروس‌، روش‌هاي‌ تدريس‌،

 معيارها و ضوابط ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ و مواد آموزشي‌ برخوردار باشد.

19- دربرنامه‌هاي‌ درسي‌ بايد به‌ نقش‌ محوري‌ مدرسه‌ به‌ عنوان‌ كانون‌ تحولات‌ آموزشي‌وپرورشي‌ توجه‌ شودوامكان

‌و فرصت‌ لازم‌ براي‌ ايفاي‌ نقش‌ مؤثر مديران، معلمان‌، اولياء و دانش‌آموزان‌ فراهم‌ گردد.

20- به‌‌منظور تسهيل‌ دراجراي‌ برنامه‌هاي‌درسي‌ ، بايد به‌ اهميت‌ تبيين‌ آن ‌ها براي‌ خانواده‌ها ، مسئولين‌ ، مديران،

معلمان‌ و ساير اقشار جامعه‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مراحل ‌مهم‌ فرايند برنامه‌ريزي‌ درسي‌ توجه‌ شود.

         تدوين‌ برنامه‌ هاي‌ درسي‌

ماده‌ 3- سازمان‌ پژوهش‌ و برنامه‌‌ريزي‌ آموزشي‌ موظف‌ است‌ اهداف‌ و  سرفصل‌ كليه‌‌ي مواد درسي‌ را بر مبناي‌ اهداف‌

دوره‌هاي‌ تحصيلي‌،جداول‌ ساعات‌ درسي،اصول‌ مندرج‌ در ماده‌ 2 اين‌ آيين‌نامه‌ و رعايت‌ ساير مصوبات‌ مربوط براي‌ هريك

از دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ ( آموزش‌ عمومي‌ و متوسطه‌ نظري‌ و دروس‌ عمومي‌ شاخه‌هاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و كاردانش‌ ) تهيه‌

و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ برساند.

ماده‌ 4-سازمان‌ پژوهش‌ و برنامه‌‌ريزي‌ آموزشي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ مربوط به‌ آموزش‌هاي‌ فني ‌و حرفه‌اي‌ و كار دانش‌ را

شامل‌ اهداف‌ رشته‌،گرايش‌هاي‌ مربوط،جدول‌ ساعات‌ دروس‌ و توانمندي‌هاي‌ فارغ‌التحصيلان ‌را باهماهنگي‌ دستگاه‌هاي

‌ ذيربط تهيه‌ و به ‌تصويب‌ شوراي‌ عالي ‌آموزش ‌و پرورش‌ مي‌رساند.

ماده‌ -5 سازمان‌ پژوهش‌ و برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ با رعايت‌ مفاد اين‌ آيين‌نامه‌ و سياست‌هاي ‌مصوب‌ شوراي‌ سازمان‌

پژوهش‌، نسبت‌ به‌ تهيه‌ يا توليد رسانه‌ي ‌مناسب‌ (كتاب‌ درسي‌ يا رسانه ‌غيرنوشتاري‌ نظير نوارهاي‌ صوتي‌ وتصويري‌

و نظايرآن‌) اقدام‌ مي‌كند.

تبصره‌- كتاب‌ يا رسانه‌‌ي موردنظر قبل‌ از اجراي‌ وسيع‌ آن‌، در تعداد محدودي‌ از مدارس‌ حداكثر به ‌مدت‌ 2 سال‌ تحصيلي‌

به‌ صورت‌ آزمايشي‌ اجرا مي‌شود.

ماده‌ 6- چنانچه‌ كميسيون‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ و پرورش‌ محتواي‌ كتابي‌ را مغاير با اهداف‌ ، اصول‌ و

 سايرمصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ تشخيص‌ دهد، موضوع‌ با حضوركارشناسان‌ ذيربط سازمان‌ پژوهش‌ وبرنامه‌‌ريزي‌ آموزشي‌ در

شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ مطرح‌ و در صورت‌ عدم‌ تأييد محتواي‌ كتاب‌، دستور توقف‌ اجراي‌ آن‌ صادر خواهد شد.

موضوع:آيين‌نامه‌‌ي نحوه‌ي‌ تدوين‌ و تصويب‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ در ششصدوشصتمين‌ جلسه‌‌ي‌ شوراي ‌عالي‌ آموزش‌وپرورش‌

 مورخ‌ 18/12/79 به‌ تصويب‌ رسيد. صحيح‌ است‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود.

8/3847/120 -  27 /12/1379

 

حسين‌ مظفر

رييس‌ شوراي‌ عالي‌ ووزير آموزش‌ وپرورش‌

 

رونوشت‌: جهت‌ استحضار رييس‌ محترم‌ سازمان‌ پژوهش‌ و برنامه‌ ريزي‌ آموزشي‌ ارسال‌ مي‌گردد.

خواهشمنداست‌ دستورفرمايند به‌ ادارات‌، دفاتر ومراجع‌ ذيربط ابلاغ‌ شود.


   هادي‌ عزيززاده‌

دبيركل‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌


گيرندگان‌ رونوشت‌:

جهت‌ اطلاع‌معاونت‌ محترم‌ آموزشي‌/ پرورشي‌ وتربيت‌ بدني/ برنامه‌‌ريزي‌ ونيروي‌ انساني/ اداري‌ ومالي/ حقوقي‌ ومجلس‌ و امور املاك‌/ مشاركت‌هاي‌ مردمي‌ و شاهد و ايثارگر/ سازمان‌آموزش‌ وپرورش‌ استثنايي‌ كشور/ سازمان‌ ملي‌ پرورش‌ استعدادهاي‌ درخشان‌/ نهضت‌سوادآموزي‌/ دفتر وزارتي/ اداره‌ كل‌ روابط عمومي/ كميسيون‌ آموزش‌ وتحقيقات‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌/ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور/ دفتربازرسي‌ و پاسخگويي‌ به‌ شكايات‌/ پژوهشكده‌ تعليم‌ وتربيت‌/ انجمن‌ اولياء و مربيان/ روزنامه‌ رسمي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

                                                                                                                                             ابتداي صفحه

دفعات بازديد: 3530
تعداد بازديدكنندگان: 3373